« Back to FrontPage

01 Descriere concepte

In continuare vom prezenta termenii si conceptele utilizate in aplicatie si in acest manual.

Va recomandam sa va familiarizati cu acestia intrucat va vor fi de folos in utilizarea eficienta a aplicatiei.

Termen

Semnificație

Document

informatie in forma electronica, creata, structurata, prelucrata, pastrata, transmisa cu ajutorul computerului, altor dispozitive electronice sau mijloacelor software si hardware, semnata cu semnatura digitala

RDA

Registrul Digital Agricol

AIPA

Agenţia de Intervenţii şi Plăţi în Agricultură

ANSA

Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor

CRARA

Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor

CIA

Centrul informational Agricol

IDNO

(Număr de Identificare Organizație) – număr de identificare a persoanelor juridice cu prescurtare.

IDNP

(Număr de Identificare Personal) – numărul de identificare a unei persoane, utilizat in practica internațională sub forma de prescurtare

SITA RA(RA)

Sistem informatic pentru trasabilitatea animalelor Registrul Animalelor

RTA

Sistem informatic pentru trasabilitatea mijloacelor de transport utilizate in agricultura- Registrul tehnicii agricole

MAIA

Ministerul Agriculturii si industriei alimentare

Animal

Prin noţiunea de animal, se înţelege orice organism viu care aparţine uneia din următoarele specii: taurine, porcine, cabaline, ovine, caprine, animale de blană, păsări, iepuri de casă, peşti, albine şi viermi de mătase

Animal de prăsilă

Orice animal destinat utilizării pentru reproducere, al cărui părinţi şi bunici sunt înregistraţi într-un registru genealogic, sau fişă genealogică, al aceleiaşi rase şi el însuşi este înregistrat, sau poate fi înscris în acest registru genealogic, provine din ferme de  prăsilă din ţară, sau este procurat de la asemenea ferme din alte ţări

Atestarea de stat a fermelor zootehnice de prăsilă

Efectuarea periodică a aprecierii comisionale a corespunderii fermelor zootehnice cerinţelor categoriei de prăsilă.

Bonitare

Determinarea valorii de prăsilă (clasei) a animalelor în baza aprecierii lor după un complex de caractere morfoproductive şi biologice,  fixate în documentaţia evidenţei zootehnice

Calităţile de soi ale seminţelor

Totalitatea indicilor biologici ce caracterizează apartenenţa seminţelor la un anumit soi.

Card de exploatație

Document de identificare a exploataţiei, care se atribuie concomitent cu eliberarea autorizaţiei sanitare veterinare de funcţionare, în urma introducerii informaţiei despre exploataţia de animale în baza de date, atribuindu-i-se şi număr de înregistrare unic.

Catalogul soiurilor de plante

Catalog în care sunt înscrise soiurile de plante, admise pentru producere şi comercializare în Republica Moldova.

Certificat de calitate

Document eliberat de directia de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer,din cadrul ANSA care confirmă calitatea seminţelor.

Certificat genealogic (certificat de rasă)

Document tipizat, aprobat de autoritatea publică centrală pentru agricultură, care se atribuie animalului de prăsilă la comercializare, eliberat de organizaţia/asociaţia ramurală împuternicită prin norma zootehnică aprobată de Guvern

Certificatul de calitate la import

Document eliberat de ANSA pentru seminţele importate, care confirmă că calitatea seminţelor importate corespund cerinţelor şi normelor de calitate.

Control semincer

Totalitatea măsurilor şi acţiunilor legate de monitorizarea şi supravegherea producerii seminţelor, precum şi de condiţionarea, prelucrarea, ambalarea, etichetarea, certificarea şi comercializarea acestora.

Crotalie

Mijloc de identificare a animalelor, confecţionat din material plastic, care poartă, înregistrat prin imprimare, numărul unic de identificare a animalului.

Exploataţie de animale

Orice unitate de animale, construcţie sau întreprindere în aer liber  în care sunt crescute, ținute sau manipulate animale.

Exploatatie agricola

Exploataţiile agricole sunt forme complexe de organizare a proprietăţii, prin care se pun în valoare pământul, animalele şi celelalte mijloace de producţie, interconectate într-un sistem unitar, în vederea executării de lucrări, prestării de servicii şi obţinerii eficiente de produse agricole.

Formular de identificare a animalelor 

Document justificativ primar completat după identificarea animalului, acesta reprezintă baza pentru înregistrarea animalului in „RA”. Acesta este tipărit din baza de date şi este înmânat deținătorului de animale in calitate de document care confirma înregistrarea animalului sau a exploatației in baza de date națională.

Agent economic, entitate economica(fermier, gospodarie taraneasca)

Este o persoana fizica sau juridica cu proprietate privată asupra  terenurilor  agricole  (denumite în continuare  terenuri), exploatatiilor  şi  asupra  altor bunuri, având ca scop producerea  de produse agricole, prelucrarea si comercializarea producţii agricole, care va ideplini in portalul extern implementat in aceasta solutie rolul de agent economic.

Identificare a animalelor

Atribuire a numărului de identificare prin aplicarea crotaliilor, a altor mijloace de identificare, inclusiv electronice, care vor asigura identificarea animalelor fără a prejudicia buna lor stare, cu respectarea cerinţelor trasabilităţii.

Registrul producătorilor şi/sau comercianţilor de seminţe

Registru în care sunt înregistraţi agenţii economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care sunt înregistraţi pentru producerea şi/sau comercializarea seminţelor, cu specificarea speciilor şi varietăţilor (soiurilor) de plante agricole, categoriilor biologice de seminţe produse conform schemelor de multiplicare.

Registrul soiurilor si hibrizilor de plante

Registru în care sunt înscrise  soiurile  si  hibrizii  de plante  înregistrate  de  Consiliul National  al Republicii Moldova pentru Soiurile de Plante si recomandate pentru cultivare in ţară.

Semințe

Orice  material de reproducere (semințe, fructe,  material săditor,  produse prin orice metode de înmulțire) destinat multiplicării sau reproducerii unei plante agricole.

Obiect

Versiunea virtuală a entităților existente in realitate, atât materiale cat si non-materiale, care să conțină starea si comportamentul

Portal Web

Set de software, inclusiv tehnologiile de integrare si prezentare a informațiilor obținute din diferite surse in rețea. Portalul web consta in instrumente de căutare configurate ca urmare a coordonării cu utilizatorii, modificarea mecanismelor realizate din portlet-uri flexibile ale structurii modulare si a conținutului dinamic

Proces

Secvența fixa de evenimente realizate de către un grup de activități conectate la nivel logic ce utilizează resursele organizaționale pentru obținerea celor mai bune rezultate spre îndeplinirea obiectivelor organizaționale.

Rol

Comportamentul si obligațiile specifice ale unei persoane sau ale unor persoane cre lucrează in echipa (grup de lucru).

Scenariu

Prezentarea cunoștințelor cu ajutorul unei secvențe fixe de evenimente pentru determinarea rezultatelor de interacțiune dintre elementele cunoscute.

Sistem Informatic Automat (SIA)

Toate resursele  hardware si software proiectate pentru procesarea informațiilor, pentru resurse de informații si pentru infrastructura utilizatorilor;

Aplicatie intranet(sistem intern)

Solutia accesata de utilizatorii interni din institutiile  interesate (CIA, ANSA, MAIA, AIPA)

Portal extern

Solutia acesata de utilizatorii externi(cetateni, alte institutii)autentificati sau nu, care pot vizualiza informatii de interes public si care in functie de permisiuni pot depune si vizualiza documente.(cereri, documente permisive, date operationale)

Institutie principala

Institutie care are in subordine si inglobeaza mai multe divizii, subdiviziuni, departamente.Ex: Ministerul Agriculturii, Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentara

Institutie secundara(subdiviziune)

Institutie/divizie/departament, din cadrul unei institutii principale, care isi desfasoara activitatea la nivel teritorial si care poate avea un singur obiect de activitate:Ex: Directia de supraveghere sanitar veterinara Balti, Directia de control semincer Balti, Directa de control semincer central

 

Average (0 Votes)
The average rating is 0.0 stars out of 5.
Comments
No comments yet. Be the first.